top of page

เรื่องราวของเรา

The Culinary Odyssey of a Gourmet Patissier

La Poire Rouge.jpg

จุดเริ่มต้นของเลอ บอนเนอร์ มาจากความตั้งใจในการทำขนมให้กับคนในครอบครัว ผ่านการลองผิดลองถูก เพื่อสร้างสรรค์รสชาติที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยประกายความคิดที่ว่าขนมหวานก็สามารถเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ 

 

LE BONHEUR PÂTISSERIE เปิดตัวสู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2558 โดยให้บริการขนมหวานโฮมเมดชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมาอย่างประณีต อาหารจานหลักได้รับแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสิร์ฟอย่างหรูหรา ได้รับการออกแบบและนำเสนอโดยสูตรลับเฉพาะตามแบบฉบับของเลอ บอนเนอร์

 

ในทุกๆ เมนู คือความตั้งใจในการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงทั่วโลก เพื่อให้ทุก ๆ ชิ้นของขนมหวานที่เสิร์ฟนั้นมีความเป็นเลิศ ให้สมกับวลีที่ว่า รสชาติในความทรงจำ - 'Saveur en Mémoire'

Crafting Lasting Memories with Exquisite Flavours and Exemplary Ingredients

 

At Le Bonheur Pâtisserie, our devotion to unparalleled ingredients is at the heart of every creation. We meticulously curate each component, ensuring that every offering is not just a delight to the palate, but an orchestration of tastes that embody our guiding principle of 'Saveur en Mémoire' – an experience where flavors are etched in memory, lingering long after the meal has concluded. Our essence is captured in three words: Happiness, Flavours, and Memories, each reflecting the core of what Le Bonheur Pâtisserie stands for.

our dedication to using only the finest ingredients is paramount. We take pride in sourcing ÉCHIRÉ A.O.P. Butter, known for its exceptional quality and distinctive taste. This butter, produced in the small village of Échiré in western France, carries the prestigious Appellation d’Origine Protégée (A.O.P.) label, a testament to its traditional methods of production and regional authenticity.

 

Valrhona Chocolate, a cornerstone in our creations, is renowned for its unparalleled quality and depth of flavour. Sourced from the finest cocoa beans, Valrhona is a symbol of luxury and a favourite among world-class chefs and chocolatiers. Its rich, complex flavours elevate our delicacies, ensuring a gourmet experience in every bite.

Untitled-1.jpg

Furthermore, the flours we use are exclusively sourced from Grand Moulin de Paris. Known for their superior quality and consistency, these flours are instrumental in achieving the perfect texture and consistency in our pastries. Trusted by professional bakers globally, these flours enable us to craft pastries that are not only visually stunning but also of exceptional taste and quality.

Screenshot 2567-01-14 at 14.17.53.png

LE BONHEUR: A Singular Culinary Destination

Nestled in the chef's hometown, LE BONHEUR PÂTISSERIE is more than a patisserie; it is a destination where culinary artistry and passion for quality ingredients converge. Each guest is invited to embark on a journey of delightful discovery, where each creation is a testament to the chef's meticulous attention to detail and commitment to excellence.

 

Our Invitation

We cordially invite you to embark on this sensory journey with us. Step into LE BONHEUR PÂTISSERIE and allow yourself to be guided through a world where each delicacy is a narrative, each flavour a cherished memory waiting to be savoured.

Experience the extraordinary art of patisserie at LE BONHEUR – where every creation is an ode to culinary excellence.

IMG_0959.jpeg

"ในการสร้างสรรค์อาหารอันโอชะ ผมมักจะใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมทุกอย่างที่ใช้ ... เพื่อทำความเข้าใจประวัติอย่างถ่องแท้ เรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบแต่ละตัว และวิเคราะห์ถึงรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งนั้น"

Signature
Le Bonheur Fruitcake - Le Fruit
bottom of page