top of page

WELCOME

" ผมเรียนรู้ และตีความรสสัมผัสแบบดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ เพื่อนำเสนอตามแบบเฉพาะของผมเอง

แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านประสบการณ์ที่แตกต่าง ... "

EARL A. THAWARA

The Chef of Le Bonheur Pâtisserie

bottom of page